MBTI

Wat is MBTI?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een fascinerend instrument dat wereldwijd wordt gebruikt om mensen te helpen zichzelf en anderen beter te begrijpen. Het vindt zijn oorsprong in de vroege 20e eeuw, ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers, die zich lieten inspireren door het psychologische type-theorie van Carl Gustav Jung. Deze theorie stelt dat individuele verschillen in gedrag voortkomen uit mensen hun inherente neiging om de wereld te gebruiken en te begrijpen op verschillende manieren.

De Structuur van MBTI

De MBTI is opgebouwd rond vier basisdimensies waarlangs iemands persoonlijkheid kan worden gekarakteriseerd:

  1. Extraversion (E) versus Introversion (I): Dit onderscheidt waar mensen de voorkeur aan geven om hun aandacht op te richten en waar ze energie uit putten; de buitenwereld of hun eigen innerlijke wereld.
  2. Sensing (S) versus Intuition (N): Dit gaat over hoe mensen de voorkeur geven aan het verzamelen van informatie; door directe zintuiglijke ervaring of door patronen en mogelijkheden in de informatie die ze verzamelen.
  3. Thinking (T) versus Feeling (F): Dit dimensie behandelt hoe mensen beslissingen nemen; door een logische analyse of door het wegen van persoonlijke waarden en betrekkingen.
  4. Judging (J) versus Perceiving (P): Dit geeft aan hoe mensen de buitenwereld benaderen; met een plan en organisatie of met openheid en flexibiliteit.

Deze dimensies combineren tot 16 unieke persoonlijkheidstypes, elk met zijn eigen set van voorkeuren en neigingen.

Toepassingen van MBTI

MBTI wordt toegepast in een breed scala aan contexten, van persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding tot teambuilding en conflictoplossing binnen organisaties. Het doel van MBTI is niet om mensen in hokjes te plaatsen, maar om een raamwerk te bieden voor het begrijpen van menselijke verschillen en het bevorderen van een waarderende benadering van deze verschillen.

MBTI wordt breed gewaardeerd als een ontwikkelingstool. Het wordt aanbevolen om MBTI-resultaten te gebruiken als een startpunt voor zelfreflectie en groei. Niet zozeer als een definitief oordeel over iemands capaciteiten of potentieel. Het is cruciaal om te benadrukken dat MBTI geen vaardigheden meet, geen voorspellingen doet over succes in bepaalde beroepen. Het is daarom primair ook minder geschikt voor werving en selectie.

Samenvattend

MBTI biedt een unieke lens waardoor individuen hun eigen gedragingen en die van anderen kunnen verkennen. Door zelfbewustzijn en begrip te vergroten, kan het bijdragen aan persoonlijke groei en verbeterde interpersoonlijke relaties. Het is één van van de vele middelen om menselijke complexiteit te begrijpen. Abundant Life biedt de MBTI training met het erkende rapport aan.