Hoe betrouwbaar is DISC?

Kent de DISC methode een wetenschappelijke onderbouwing? Of kent het DISC model geen validiteit en is het een kleurenmodel gebaseerd op pseudowetenschap... dus onbetrouwbaar! Hieronder gaan we in op de vraag of het DISC model onzin is, of dat er sprake is van wetenschappelijke erkenning.  

Geen persoonlijkheidstest

Mensen die kritisch zijn over DISC en de methode wegzetten als een onzinnige kleurentest,  begrijpen vaak niet wat DISC meet. Ze vergelijken DISC bijvoorbeeld met de wetenschappelijke erkende Big Five-model (B5M) of het Five Factor-model (FFM). Dit zijn modellen die er helemaal op gericht zijn, om iemands persoonlijkheid te meten. Maar DISC is geen volledige persoonlijkheidstest en pretendeert dit ook niet te zijn. Je zou kunnen zeggen dat DISC een onderdeel van de persoonlijkheid meet, namelijk iemands persoonlijkheidstemperament in relatie tot het gedrag wat zichtbaar naar buiten komt. Maar DISC zegt niets over bijvoorbeeld de hoogte van je IQ, je emotionele volwassenheid,  afweer, eventuele neurosen, enz. 

Nu is het overigens niet zo vreemd dat mensen soms wél denken dat DISC de persoonlijkheid meet. We horen nog wel eens bijvoorbeeld mensen zeggen: “Ik ben blauw en jij bent geel, dus we matchen niet” Maar bij DISC is het niet zo dat je een kleur bént. Terecht dat mensen hier ook allergisch op kunnen reageren. Een goede DISC-trainer plaatst mensen niet in hokjes of vakjes. Zeker, mensen hebben een voorkeursstijl hoe ze zich in bepaalde situaties gedragen. Dit te weten (van elkaar) geeft het nodige inzicht en daar zet Abundant Life zich ook op in. Maar een gevalideerde DISC uitslag laat ook zien dat gedrag per situatie kan verschillen.     

DISC meet gedrag

Waar DISC uiteindelijk over gaat is het meten van gedrag. Dit wordt geanalyseerd. Welk gedrag laat je in de interactie met jouw omgeving zien? Bij Abundant Life meten we per situatie, hoe het gedrag van iemand eruit ziet.

Het gevalideerde DISC rapport wat Abundant Life gebruikt, kent 3 grafieken:

  1. Welk gedrag je naar buiten wil laten zien, wordt gemeten in grafiek 1.
  2. DISC maakt ook de innerlijke temperamentstijlen, (wat we de gedragsvoorkeursstijl noemen), inzichtelijk. De uitslag daarvan is te lezen in grafiek 2.
  3. Het snijvlak van beide grafieken wordt vervolgens zichtbaar gemaakt in grafiek 3. Dit wordt het 'geïntegreerd zelfbeeld' genoemd.

DISC brengt in deze 3 verschillende grafieken het gedrag middels vier kleurenkwadranten in beeld. (Meer uitleg over de kleuren, klik hier). Uit deze 4 kleuren zijn vervolgens weer in totaal 20 verschillende gedragsprofielen te herleiden. 

Het zijn doorgaans de (niet gevalideerde!) internet “DISC-testen”, die mensen de indruk geven dat ze één kleur ZIJN. Terwijl de gevalideerde analyses, waar Abundant Life meewerkt, de intensiteit per gedragskleur meet, in verschillende situaties, uiteindelijk zichtbaar in drie grafieken, samengevat in 20 gedragsprofielen. Je hoort het al, dit vind je niet terug in de gratis "DISC-testen".   

Bij Abundant Life spreken we liever ook niet over DISC-testen, maar over een DISC analyse. Mensen worden niet getest, maar het gedrag wordt geanalyseerd. Voor een test kan je goed of slecht scoren. Iets wat bij DISC niet aan de orde is. Bij een DISC analyse is er geen sprake van een waardeoordeel. Je kan niet slagen of falen. 

Dr. William Moulton Marston

Aan de basis van DISC staat de psycholoog William Moulton Marston. Marston observeerde bij mensen in gelijke situaties, zichtbare verschillen in gedrag. Hierover schreef hij in 1928  het boek Emotions of Normal People. In dit boek werden voor het eerst de vier gedragstemperamenten benoemd, wat we nu kennen als het DISC-model.
Soms wordt er wel eens gesteld dat DISC gebaseerd is op de (bekritiseerde) theorieën van de psychiater Carl Gustav Jung. Marston zou zijn typologie leer over menselijke persoonlijkheid in het DISC model hebben overgenomen. Maar dit is pertinent onjuist! Jung heeft het nooit over DISC gehad en Marston liet Jungs' typologieleer ook links liggen. Jung was wél een tijdgenoot van Marston. Maar daar is dan wel alles mee gezegd.  
Goed om erbij te vermelden: De methode van Insights Discovery lijkt veel op DISC. Maar Insights is geen DISC. Insights Discovery geeft ook aan dat zij zich wél heeft laten inspireren door Jung. Wellicht komt daar ook wel de verwarring vandaan.   

William Moulton Marston

Doorontwikkeling van DISC

Na Marston was het professor dr. John Geier, die aan de universiteit van Minneapolis het model van Marston doorontwikkeld heeft. Hij heeft het model aan laten sluiten bij de actuele psychologische inzichten. Geier heeft zijn inzichten bij de internationale organisatie Persolog ondergebracht. Persolog heeft op basis van de onderzoeken van Geier een meetinstrument ontwikkeld voor het DISC-gedragsprofiel. Vandaag zet Persolog zich nog steeds in om het meetinstrument (de vragenlijsten) aan te passen aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast worden elke 5 tot 7 jaar correcties toegepast op de vragenlijsten. Dit omdat de taal ook aan verandering onderhevig is. Trainer Sander van Dijk van Abundant Life is geacrediteerd door Persolog. Hij volgt jaarlijks hun opfriscursussen en maakt gebruik van hun gevalideerde meetinstrumenten. Als Abundant Life gebruikt maakt van externe trainers, zijn dit ook altijd geacrediteerde trainers. 

Wetenschappelijke basis van DISC

Het DISC model is geen onzin of pseudowetenschap. Het is wetenschappelijk onderbouwd en doorontwikkeld. Een korte uitleg waaruit dat blijkt: 

DISC is betrouwbaar

Wetenschappelijke betrouwbaarheid gaat over deze vraag: "Als je de DISC-vragenlijst nog een keer doet: bijvoorbeeld een jaar later of onder andere omstandigheden, is de uitkomst dan gelijk aan de eerste keer toe de analyse werd ingevuld?"

Validiteit

Wetenschappelijke validiteit gaat over deze vraag: "Doet het meetinstrument wat het zegt te moeten doen? In dit geval meet het daadwerkelijk de temperamenten en gedrag?"

Op bovenstaande vragen is bij het meetinstrument van Persolog volmondig ja te zeggen. De vragenlijsten om gedrag te meten zijn nauwkeurig in elkaar gezet en empirisch getoetst. (Voor kenners: De vragenlijsten zijn gevalideerd met de NEO-PI-R). Het is dan ook niet verwonderlijk dat onafhankelijke metingen aantonen dat de DISC-profielen van Persolog valide zijn. De betrouwbaarheidsscore is 90%. Als we spreken over gedragsanalyse laat dat een zeer betrouwbaar beeld zien!  Lees hier het onafhankelijke onderzoeksrapport over Persolog. 
Daarnaast hebben ook andere organisaties onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke houdbaarheid van DISC. Ook deze laten een betrouwbaar beeld zien. Bekijk hier, hier en hier de andere wetenschappelijke onderzoeken en resultaten.   
En de praktijk...: Bij Abundant Life krijgen wij doorlopend terug dat de scores en het bijpassend profiel zowel nieuwe inzichten als herkenbaarheid oproept bij de participant.  

Lees hier de reviews hoe deelnemers de trainingen van Abundant Life ervaren.  

Klik hierboven op het onderzoeksrapport van Persolog

DISC is gemakkelijk te begrijpen en toe te passen. Geen wonder dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen in aanraking gekomen zijn met DISC en hier enthousiast over zijn. DISC heeft internationaal grote erkenning verworven. Het is eenvoudig te begrijpen en makkelijk toe te passen.  Maar ook de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid spelen hierin zeker mee, mits er gebruikt gemaakt wordt van empirisch getoetste meetinstrumenten. Op dat gebied komen we nog wel eens wat wildgroei tegen. Helaas. We herhalen het nog maar een keer: Ga NIET voor de gratis internettesten. Zij meten zeer oppervlakkig en zijn niet gevalideerd. 
Interesse in een gevalideerd gedragsprofiel? Neem dan contact met ons op.