Kerkenraad training

Abundant Life richt zich op kerkenraad trainingen en teambuilding. Dit om de onderlinge communicatie en teamwork te verbeteren. Sander van Dijk, (de eigenaar van Abundant Life) is zelf overtuigd christen, kerkelijk meelevend en heeft de nodige ervaringen opgedaan in het werken en aansturen van christelijke organisaties. Naast zijn werk bij Abundant Life was hij onderdeel van het visieteam van Opwekking.Youth (jongerentak van Stichting Opwekking) en directeur van de christelijke non-profit organisatie Heartbeat Nederland. Daarnaast is hij 10 jaar lang, operationeel manager geweest bij een christelijk Herstellingsoord. Hij is gemotiveerd om kerkenraden te trainen, om ze te helpen goed samen te werken wat tot zegen mag zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Jezus deed aan teambuilding. Hij trainde zijn discipelen 3 jaar lang. Daarom is het ook goed als de kerkenraad teambuilding krijgt, om te komen tot betere samenwerking.              

Wat is een kerkenraad?

Een kerkenraad bestaat uit leden van een plaatselijke kerk die verschillende ambten bekleden (ouderlingen en diaken). Zij zijn het dagelijkse bestuur van de kerk. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente, wat doorgaans ruwweg onder te verdelen is in ‘praktische taken’ (zoals het toezien op de financiën, beheer van het gebouw, enz.) , en ‘geestelijke taken’ (zoals het verlenen van pastoraat of huisbezoeken, het toezien of de Woordverkondiging). Doorgaans is de predikant /voorganger ook betrokken bij de kerkenraad, maar vaak hier formeel geen onderdeel van, omdat hij in dienst is van de gemeente. Zo kan hij de kerkenraad voorzitten en ook mee vergaderen.
Soms wordt een kerkenraad ook een oudstenraad of broederraad genoemd. Hier zijn dan de oudsten onderdeel van, maar soms ook nog taakveldleiders en de voorganger.    

Kerkenraad als team

Binnen een kerkenraad moet er als een team worden samengewerkt. Het is een plek waar nagedacht wordt over visie en beleid en waar kerkraadsleden verantwoording afleggen aan de onderafdelingen, die zij binnen de gemeente aansturen.   
De ervaring leert dat er in een kerkenraad nog wel eens onderlinge spanningen kunnen ontstaan. Eigenlijk is dat logisch. Bedenk dat een kerkenraad een samengesteld team is van mensen die verschillende achtergronden hebben. Zij bekleden doorgaans andere taken in het maatschappelijk leven, dan dat wat zij doen in de kerkenraad. Toch kiezen zij voor deze uitdaging. Dat doen ze vanuit roeping, voor de liefde van Gods kerk

Kerkenraad

Maar er kan ook sprake zijn van ‘externe druk’. Kerkleden zijn in de loop der jaren mondiger geworden en vragen meer verantwoording van de kerkenraad. Dat maakt het werk voor een kerken- of oudstenraad ook niet altijd even gemakkelijk. Het is daarom van groot belang dat een raad echt een team is. Een team die elkaars kwaliteiten kent. Waar je uit kan gaan van vertrouwelijkheid. Waar er op een manier gecommuniceerd wordt die veilig is.  


Belang van teamtraining 

Samenwerken gaat niet automatisch. Om te komen tot een vruchtbare samenwerking is het van belang om zelfinzicht te hebben en ook de ander beter te kennen. Op deze manier kan er gave gericht gewerkt worden en onderstaat er over en weer meer begrip. Een kerkenraadtraining kan hier absoluut aan bijdragen voor een stuk teambuilding.

kerkenraad mediation

Om te komen tot een vruchtbare samenwerking,
is het van belang om zelfinzicht te hebben en ook de ander beter te kennen


Aanbod kerkenraad training en teambuilding

Onderstaande trainingen zijn teamtrainingen. Ze richten zich op leiderschap, betere samenwerking en communicatie. 

  • DISC training

Bij een DISC training komen de gedragsprofielen van de afzonderlijke kerkenraadsleden naar voren. DISC is een zeer populair instrument om te komen tot een groter zelfinzicht. Het kennen van elkaars profielen stimuleert samenwerken en zet mensen in hun kracht om beter leiding te geven. Abundant Life maakt alleen gebruik van een gevalideerde DISC analyse die een hoge betrouwbaarheid kent. 

  • Teamrollen van Belbin

Door de groepsrollen van Belbin te kennen, ontstaat er inzicht wie voor welke taak het beste ingezet kan worden en hoe een team het meest effectief kan samenwerken. Voor een Belbin training wordt vooraf een gevalideerde test afgenomen. Elke deelnemer van de kerkenraad krijgt een persoonlijk Belbin Rapport welke een schat aan informatie geeft. 

  • Zes Denkhoeden

Hoe kan je nu het beste elkaars krachten inzetten, om tot de beste besluitvorming te komen? Brainstormen op een hoger level is zeker mogelijk! Het inzetten van de Zes Denkhoeden van Edward de Bono is hierin enorm helpend. Abundant Life werkt geregeld met deze methode. Het is betrekkelijk eenvoudig om deze brainstorm methodiek (lateraal denken)  door een trainer aangeleerd te krijgen. Dit maakt dat een kerkenraad vervolgens zelf hiermee aan de slag kan gaan.

Tarieven

Bovenstaand zijn teamtrainingen. Deze teambuilding beslaat doorgaans 2 dagdelen. Als een kerkenraad liever een workshop wil (bijv. als onderdeel van een heide dag), dan is 1 dagdeel ook mogelijk.  
Tarieven: Inzet van de trainer, één dagdeel (3,5 uur) is € 650,-. Hier wordt alleen voor kerken €200,- korting op gegeven wat, een tarief van €450,- voor een trainingsdagdeel inhoudt.  Bij twee dagdelen (hele dag) wordt het tarief x2 gedaan. Deze bedragen zijn ex. 21% BTW. 
De inkoop van gevalideerde testen (zowel bij Belbin als DISC) zijn niet bij het tarief inbegrepen. Deze testen worden per stuk ingekocht. Vraag naar de voorwaarden en bekijk hier de reguliere tarieven